Ochrana osobných údajov

Nižšie by sme vás chceli informovať o našich pravidlách ochrany osobných údajov. Tu nájdete informácie o zhromažďovaní a používaní osobných údajov pri používaní našich webových stránok. Dodržiavame príslušné zákony na ochranu údajov pre Slovensko. Je pre nás dôležité, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí. Všetky osobné údaje, ktoré sú získavané počas vašej návštevy na našej stránke www.rfkuduplin.sk sú spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. (ďalej len „zákon o ochrane osobých údajov“) ako aj v súlade s platnou európskou legislatívou. Dobrovoľným vyplnením vašich osobných údajov a zaškrtnutím políčka nám týmto dávate súhlas s ich spracovaním v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

Aké údaje uchovávame?

Počas Vašej návštevy našich stránok zaznamenávame IP adresu, ktorú vám pridelil váš poskytovateľ internetu, z akých stránok ste navštívili našu stránku, ako dlho ste na našej stránke, ktoré konkrétne podstránky si prezeráte a pod. Tieto informácie sú považované za osobný údaj, keďže ide o Váš online identifikátor, a preto s týmto údajom nakladáme so zvýšenou starostlivosťou.

Vaše osobné údaje zadávate dobrovoľne do rôznych formulárov na našich stránkach: kontaktný formulár, formulár knihy návštev. Najčastejšie uchovávame tieto osobné údaje: meno, adresa, e-mailová adresa.

Ak chcete vedieť, ktoré konkrétne údaje uchovávame k vašej osobe, radi vám ich na požiadanie poskytneme písomne. Pokiaľ by i napriek našej snahe o aktuálnosť údajov boli niektoré záznamy nesprávne, radi ich opravíme.

Cookies

Používame cookies k tomu, aby sme zistili preferencie navštevníkov web stránok a vedeli na základe toho prispôsobiť našu webovú stránku na mieru konkrétnemu návštevníkovi. Cookies sa môžu používať k tomu, aby sme zistili, či už ste naše stránky z vášho počítača niekedy navštívili. Cookies sú textové súbory, ktoré uloží váš internetový prehliadač na váš disk v počítači. Ak si neprajete cookies ukladať, môžete ich deaktivovať vo vašom internetovom prehliadači, vzhľadom na skutočnosť, že ide o váš osobný údaj.

Na čo tieto informácie používame?

Informácie, ktoré spracovávame, môžu byť použité na niektorú z nižšie uvedených činností:

  • Zlepšenie web stránky – pravidelne vylepšujeme našu web stránku na základe informácií a spätnej väzby, ktorú nám dávate.
  • Na odosielanie emailov – emailová adresa, ktorú ste zadali na našich stránkach, môže byť použitá na odosielanie informácií a aktualizácií týkajúcich sa vašej otázky prostredníctvom formulára.

Ste v bezpečí

Je pre nás prvoradé, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí.  Oprávnené osoby, ktoré prichádzajú do kontaktu s Vašimi údajmi sú poučené o povinnosti zachovávať mlčanlivosť.

Odkazy tretích strán

Niekedy na našich stránkach odkazujeme na webové stránky tretích strán. Webstránky týchto tretích strán majú vlastné podmienky ochrany osobných údajov a sú nezávislé na našich. Z toho dôvodu nenesieme žiadnu právnu zodpovednosť za obsah a aktivity týchto tretích strán. I napriek tomu je našou snahou udržať vysokú úroveň bezpečnosti. Preto, ak máte akékoľvek podozrenie na nekalé chovanie týchto tretích strán, kontaktujte nás na office@rkfuduplin.sk Ďakujeme.

Neposkytujeme Vaše údaje tretím stranám

Nepredávame, neobchodujeme ani žiadnym iným spôsobom neposkytujeme vaše osobné údaje tretím stranám. Výnimkou sú overení a spoľahliví partneri, ktorí nám asistujú pri vytváraní web stránok, spolupracujú na našich projektoch a obsluhujú Vás. Títo partneri sú viazaní diskrétnosťou, zaviazali sa k mlčanlivosti a tým súhlasili s uchovávaním Vašich údajov v bezpečí a považujú ich za dôverné.

Odovzdanie vašich osobných údajov štátnym organizáciám je len na základe riadne vystavených a právoplatných právnych rozhodnutí v súlade so zákonom Slovenskej republiky.

Vaše práva

Ako dotknutá osoba, t. j. osoba, ktorej osobné údaje sa spracovávajú – máte právo byť informovaný o údajoch prevádzkovateľa – t.j. osoby, ktorá Vaše údaje spracováva a zodpovednej osoby.

Prevádzkovateľom na účely spracovania údajov prostredníctvom webového portálu www.rkfuduplin.sk je:

Rímsko-katolícka farnosť Povýšenia svätého Kríža Duplín
Duplín 19
091 01 Duplín
E-mail: office@rkfuduplin.com
Telefón: 054/7422566 (kancelária)

Správcom farnosti (kontaktnou osobou): Mgr. Metód Hoľko, tel.:054/7422566 (kancelária)

Ako dotknutá osoba máte právo na opravu poskytnutých údajov v prípade výskytu akýchkoľvek nesprávností.  Právo na vymazanie poskytnutých osobných údajov sa uplatní aj v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov.

Ako dotknutá osoba máte právo požadovať obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov.

Osobné údaje sú spracúvané na účely poskytnutia plnenia zo spotrebiteľskej zmluvy a na účely marketingu, ako bolo vyššie uvedené. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že nedochádza k prenosu osobných údajov do tretích krajín.

Dozorným orgánom nad spracúvaním osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Zmeny v podmienkach o ochrane osobných údajov

Ak sa rozhodneme zmeniť podmienky o ochrane osobných údajov, uverejníme ich na tejto stránke.

Tieto podmienky sú platné od 15.05.2018.

Kontaktujte nás

Rímsko-katolícka farnosť Povýšenia svätého Kríža Duplín
Duplín 19
091 01 Duplín
E-mail: duplin@abuke.sk
Telefón: 054/7422566 (kancelária)
Správca farnosti: Mgr. Metód Hoľko