Modlitby

K Ježišovi Kristovi

Ty si Kristus, Syn živého Boha.
Na prahu tretieho tisícročia pozdravuje Cirkev teba, Boží Syn, ktorý si prišiel na svet, aby si porazil smrť.
Prišiel si evanjeliom ožiariť ľudský život.
Cirkev ťa pozdravuje a spolu s tebou vstupuje do tretieho tisícročia.
Ty, si naša nádej. Iba ty, máš slová večného života.

Ty, ktorý si prišiel na svet v betlehemskej noci, zostaň s nami!
Ty, ktorý si cesta, pravda a život, veď nás!

Ty, ktorý si prišiel od Otca, priveď nás v Duchu svätom k nemu cestou, ktorú iba ty poznáš a ktorú si nám zjavil, aby sme mali život a mali ho v hojnosti
Ty, Kriste, Syn živého Boha, buď nám bránou, ktorá nás vovedie do tajomstva Otca. Daj, aby nik nezostal vylúčený z jeho milosrdného objatia, plného pokoja. Amen.

K duchu svätému

Duch pravdy, ty si na Turíce zostúpil k nám, aby si nás vychovával v škole Božieho slova a uskutočnil v nás poslanie, pre ktoré ťa poslal Boží Syn. Naplň každé srdce a vzbuď v mladých silné túžby po tom, čo je skutočne veľké a krásne v živote: túžbu po evanjeliovej dokonalosti a zanietenie pre spásu duší. Podporuj „robotníkov žatvy“ a daru] duchovnú plodnosť ich námahám o dobro. Daj, aby naše srdcia boli úplne slobodné a čisté a pomôž nám, aby sme naplno prežívali nasledovanie Krista, a tak mohli vychutnávať tvoj dar radosti, ktorá bude bez konca. Amen.

Za rodinu

Bože, od ktorého pochádza každé otcovstvo na nebi i na zemi, Otče, ty Láska a Život, dopraj, aby prostredníctvom tvojho Syna, Ježiša Krista, „narodeného zo ženy“ a prostredníctvom Svätého Ducha, prameňa Božej lásky, každá ľudská rodina na zemi stala sa pravým chrámom života a lásky pre všetky generácie.
Nech tvoja milosť vedie myšlienky a konanie manželov k dobru ich rodín a všetkých rodín na svete.

Daj, nech mladé generácie nájdu v rodine mocnú oporu pre svoju ľudskosť a svoj rast v pravde a láske.
Daj, aby láska posilňovaná milosťou sviatosti manželstva sa ukázala silnejšia než akékoľvek slabosti a krízy, cez ktoré často prechádzajú naše rodiny.
Prosíme ťa, na príhovor Svätej nazaretskej rodiny dopraj, aby Cirkev uprostred všetkých národov zeme mohla úrodne naplniť svoje poslanie v rodine a prostredníctvom rodiny. Skrze Krista, nášho Pána, ktorý je cesta, pravda a život na veky vekov. Amen.

K nepoškvrnenému srdcu Márie

Nepoškvrnené Srdce Márie, pomôž nám víťaziť nad hrozbou zla, ktoré sa tak ľahko zakoreňuje v srdciach dnešných ľudí a ktoré vo svojich nesmiernych dôsledkoch už zaťažuje našu súčasnosť a chce uzavrieť cesty do budúcna.
Od hladu a vojny, osloboď nás!
Od nukleárnej vojny, od nevyspytateľného sebazničenia a od každej formy vojny ,osloboď nás!
Od hriechov proti životu človeka od jeho počatia, osloboď nás!
Od nenávisti a od ponižovania dôstojnosti Božích detí, osloboď nás!
Od každej nespravodlivosti v sociálnom, národnom a medzinárodnom živote, osloboď nás!
Od sklonu bez zábran pošliapať Božie príkazy, osloboď nás!
Od pokušenia vykoreniť z ľudských sŕdc Božiu pravdu, osloboď nás!
Od straty rozpoznania dobra a zla, osloboď nás!
Od hriechov proti Duchu Svätému, osloboď nás!

Prijmi, Matka Kristova, toto volanie naplnené utrpením všetkých ľudí, naplnené utrpením celej spoločnosti.
Nech sa v dejinách sveta ešte raz zjaví nekonečná moc milosrdnej Lásky! Aby zastavila zlo, obrátila svedomia.               .
V tvojom Nepoškvrnenom Srdci je pre všetkých svetlo nádeje. Amen.

Za život

Mária, zornica nového sveta, Matka žijúcich, zverujeme ti problémy života.
Zhliadni, Matka, na nekonečný počet detí, ktorým bolo zabránené narodiť sa, na chudobných, ktorí majú ťažký život, na mužov a ženy, obete neľudského násilia, na starých a chorých zabitých z ľahostajnosti alebo z údajného súcitu.
Daj, aby tí, ktorí veria v tvojho Syna, vedeli priamo, s odvahou a láskou ohlasovať ľuďom našich čias evanjelium života.
Vypros im milosť prijať život vždy, ako nový dar, radostne ho s vďačnosťou sláviť celou svojou bytosťou a odvahu svedčiť o tom aktívnou húževnatosťou, aby vytvorili so všetkými ľuďmi dobrej vôle spoločenstvo pravdy a lásky na chválu a slávu Boha Stvoriteľa a milovníka života.
Amen.

Za rast

Mária, Matka milosrdenstva, bdej nad všetkými; aby nebol Kristov kríž vyprázdnený, aby človek nezmaril cestu dobra, aby nestratil povedomie hriechu,
aby rástol v nádeji Boha, ktorý je plný milosrdenstva, aby slobodne konal dobré diela, čomu pripravil Boha bol tak celým životom na chválu jeho slávy“.
Amen.

Za mladých

Pane, Ježišu Kriste, zachovaj mladých v svojej láske.
Daj, aby počúvali tvoj hlas a verili tomu, čo hovoríš, lebo iba ty máš slová večného života.
Nauč ich, ako majú vyznávať svoju vieru, ako majú darovať svoju lásku, ako majú iným odovzdávať nádej.

Urob ich presvedčivými svedkami svojho evanjelia vo svete, ktorý tak veľmi potrebuje tvoju milosť spásy.
Vytvor z nich nový ľud blahoslavenstiev, aby boli soľou zeme a svetlom sveta na začiatku tretieho tisícročia.
Mária, Matka Cirkvi, ochraňuj a veď týchto mladých ľudí v dvadsiatom prvom storočí. Drž ich v blízkosti svojho materinského srdca. Amen.

Za pokoj

Bože našich otcov, veľký a milosrdný, Pán pokoja a života, Otec všetkých.
Ty  máš plány pokoja, nie súženia.
Ty odsudzuješ všetky vojny a pokoruješ pýchu nenávistníkov,
Ty si poslal svojho Syna Ježiša Krista, aby ohlasoval pokoj blízkym i vzdialeným, aby zjednotil ľudí každej rasy a každého pokolenia do jednej rodiny.Vypočuj jednomyseľné volanie tvojich detí, zarmútené prosby celého ľudstva: nikdy viac vojnu, „dobrodružstvo“ bez návratu, nikdy viac vojnu, špirálu žiaľu, násilia a hrôzy pre všetko tvorstvo na nebi, na zemi i v mori.
V spoločenstve s Máriou, Ježišovou Matkou, znova ťa prosíme: prehovor k srdciam zodpovedných za osudy národov, zastav logiku hnevu a odplaty, podnecuj svojím Duchom nové riešenia, veľkodušné a úctyhodné gestá, priestor na dialóg a trpezlivé čakanie, ktoré sú plodnejšie ako uponáhľané ultimáta a hrozby moci. Dopraj našim časom dni pokoja. Nikdy viac vojnu! Amen.

Nebojte sa!

Ježišu, milovaný Syn Otca, chválime ťa za lásku, ktorú nám zjavuje tvoje sväté Srdce.
Prebodnuté za nás stalo sa zdrojom radosti a prameňom večného života.
Ježiš, vzývanie tvojho mena nám rozjasňuje myseľ a zachováva nás v nádeji.
Ty. Láska, Láska nemilovaná, Pane Ježišu, veríme v teba, chválime ťa a milujeme ťa.
Moc tvojej lásky prevyšuje každú predstavu  ty nám môžeš dať nekonečne viac, ako prosíme.
Prosíme ťa za deti a mladých, nech napredujú v živote vedení vierou a nádejou.
Nech otvárajú svoje srdcia pozvaniu .Pána žatvy“.
Prosíme ťa za usporiadané rodiny i za rodiny v ťažkostiach.
Tvojmu srdcu, plnému láskavosti, zverujeme našich chorých a tvojmu milosrdenstvu všetkých, ktorí žijú ďaleko od teba.

Ježišu, ty si krížom zvíťazil nad každým rozdelením, daruj pokoj nášmu svetu a obnov v našich srdciach túžbu verne odpovedať na nesmieme bohatstvo tvojej milosrdnej lásky, ktorá nám nikdy neprestane opakovať: „Nebojte sa!“ Amen.