Upratovanie kostola

Aktuálny harmonogram upratovania kostola nájdete v tomto dokumente: