Spoločenstvá

Spoločenstvo lektorov (služobníkov čítania Božieho slova)

Prijmi aj ty pozvanie a zapoj sa do lektorskej služby počas sv. omší v kostole Povýšenia Svätého Kríža v Duplíne, v Tisinci alebo Stročíne.

Už podľa veľmi starej cirkevnej tradície, v súlade s rozdelením liturgických funkcií, biblické čítania prednáša (okrem evanjelia) lektor, ktorý vykonáva svoju vlastnú funkciu aj v prípade, že sú na liturgii prítomní aj posluhujúci vyššieho stupňa. Od čias Tertuliána patrí lektor medzi duchovenstvo. Má byť náležite pripravený a schopný dobre predniesť text. Keď číta lektor vtedy je zrejmé, že aj celebrant patrí k poslucháčom Božieho slova. Lektor môže predniesť úmysly všeobecnej modlitby a niekedy aj žalm. Lektor má milovať Sväté písmo, študovať ho a často ho čítať. Dnes sa lektorát chápe ako služba (ministerium), ktorá je popri diakonáte, podobne ako akolytát určovaná aj laikom.

Cieľom lektorského čítania je čítať Božie slovo nahlas tak, aby poslucháči mohli slovo počuť zreteľne, rozumeli jeho významu a boli pohnutí v hĺbke svojich sŕdc zjavením Boha. Lektorov hlas sa stáva Božím hlasom; lektor je hlasom Krista. Sila v Slove, ktoré lektor ohlasuje, je sila Ježiša samého.

Vo farnosti Duplín pri čítaní Božieho slova slúži:

  • 6 jednotlivcov

Rozpis lektorskej služby na aktuálny mesiac nájdete v oznamoch.

Ružencové bratstvo

„Ruženec je mojou najobľúbenejšou modlitbou.“ (bl. Ján Pavol II.)

Podstata ruženca – spolu s Máriou kráčame po stopách Ježiša

V našej farnosti sa zišla 20 – členná skupina veriacich, ktorá prejavila ochotu a záujem o modlitbu posvätného ruženca. Túto modlitbu posvätného ruženca sme uviedli do činnosti dňa xx. mája .xxxx, rozdelením jednotlivých tajomstiev.

Horliteľ Ružencového bratstva –  Mgr. Anna Gajdošová
Horliteľ ruže číslo 1.  – 
Horliteľ ruže číslo 2. –
Pokladník –

Stretnutie RB a výmena ružencových tajomstiev je každú prvú sobotu v mesiaci .
Každý druhý pondelok v mesiaci RB pripravuje adoráciu.

Účel založenia Ružencového bratstva

1. – Ružencové bratstvo tvorí spoločenstvo duchovne zjednotených veriacich s úmyslom prosiť a osobitne uctievať preblahoslavenú Pannu Máriu, Kráľovnú posvätného ruženca, ktorej šíriteľom z poverenia od čias sv. Pia V. je Rehoľa dominikánov.

2. – Veriaci, ktorí sú členmi Ružencového bratstva, či už praktizujú formu modlitby Živého ruženca, Svätého ruženca alebo Večného ruženca, sú pričlenení k Dominikánskej rodine.

3. – Cieľom je spása duší, neustály pokrok členov Ružencového bratstva na ceste ku kresťanskej dokonalosti a šírenie mariánskej úcty.

Člen Živého ruženca:

– je povinný modliť sa každý deň jeden desiatok posvätného ruženca na úmysel za obrátenie hriešnikov, za živých i zosnulých členov Ružencového bratstva, za Rehoľu dominikánov, za svoju farnosť a za svojich duchovných pastierov (biskupov a kňazov). K týmto úmyslom je možné pridať aj ďalšie. Jedenkrát v mesiaci sa stretnúť na spoločnej modlitbe posvätného ruženca s ostatnými členmi Živého ruženca, kde si vymenia ružencové tajomstvá.

Člen Svätého ruženca:

– je povinný modliť sa celý posvätný ruženec (tajomstvá radostné, svetla, bolestné, slávnostné) za jeden týždeň, na úmysel za obrátenie hriešnikov, za živých i zosnulých členov Ružencového bratstva, za Rehoľu dominikánov, za svoju farnosť a za svojich duchovných pastierov (biskupov a kňazov)

Člen Večného ruženca:

– je povinný raz za jeden mesiac alebo raz za rok si zvoliť „čas bdenia“, kedy sa pomodlí celý posvätný ruženec ( t.j. najprv radostné tajomstvá, potom svetla, bolestné, nakoniec slávnostné) , na úmysel za obrátenie hriešnikov, za čistotu viery a ohlasovateľov evanjelia, za večnú spásu umierajúcich, za vyslobodenie duší z očistca.

Pápež Gregor XVI. odporúčal modlitbu posvätného ruženca nasledujúcimi slovami:
„Dúfame, že s pomocou Božou to bude prospešné nielen preto, aby sa prosebná modlitba k Panne Márii, vhodná k jej chvále, šírila vždy a všade už pre jej jednoduchosť, ale aj preto, aby sa zväčšila jej moc pre mnohých prosiacich a aby sa príjemnejšie niesla k Bohu, lebo on je naklonený zmilovať sa a dať svoju milosť, ak ho o to v spoločnej modlitbe prosíme.“